Stránky jsou momentálně ve výstavbě

Dětské centrum Pampeliška

KONTAKTY      ZDVOP       GDPR

Od 1.7.2020 byla ukončena činnost ústavní výchovy a nyní jsme , příspěvková organizace - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP, které je určeno pro děti , jež se ocitly v rizikové situaci vyžadující okamžité řešení. ZDVOP je připraven poskytnout pomoc nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní lince 554 212 328 nebo na 733 164 367.


KONTAKTNÍ ADRESA A TELEFONNÍ SPOJENÍ

Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace

Rýmařovská 34/1
Janovice
793 42 Rýmařov

Tel.:
Fax:
Datová schránka:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

554 212 328
554 212 328
gjekgqq 
630 24 594
CZ63024594
Komerční banka, a.s.
19-745190267 / 0100

Bc. Andrea Palysová, DiS.
ředitelka

739 632 527  

ddjanovice@seznam.cz

Ing. Monika Ospalíková, MBA
ekonom , zástupkyně ředitelky

603 872 607

monika.ospalikova@ddjanovice.cz

Mgr. Barbora Večeřová
sociální pracovník

733 164 368

barbora.vecerova@ddjanovice.cz

Bc. Jana Velčovská 
sociální pracovník 

733 164 367

jana.velcovska@ddjanovice.cz

Bc. Barbora Andršová
koordinátor

733 164 367

barbora.andrsova@ddjanovice.cz

Čamková Alice 

 732 680 927

alice.camkova@ddjanovice.cz


ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Poslání zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
Posláním ZDVOP je zajištění okamžité, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a v zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné nutné péče. ZDVOP poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Cíle
Primárním cílem ZDVOP Je návrat dítěte do původní biologické rodiny, je-li to možné, a to v co možná nejkratším časovém úseku. U dětí, které není možno umístit zpět do biologické či náhradní rodiny, je pak snahou zařízení vytvořit takové podmínky pro pobyt dítěte, které jsou co nejvíce podobné podmínkám v běžné rodině.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 0 do 18 let, které se aktuálně pohybují na území ČR a ocitnou se v nouzi nebo v krizi a nelze jim jejich běžný život zajistit ve vlastní nebo náhradní rodině.

ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc dětem:

  • které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku či bez jakékoliv péče,
  • u kterých je vážně ohrožen jejich život, příznivý vývoj,
  • které jsou tělesně či duševně týrané, zneužívané,
  • které se ocitly v prostředí, kdy jsou vážným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Služba není určena dětem s nepříznivým zdravotním stavem, který vylučuje možnost jejich přijetí do zařízení (např. děti s těžkou intoxikací alkoholem či jinou návykovou látkou) – zajištění lékařské péče má přednost před umístěním dítěte do ZDVOP.

Cílovou skupinou ZDVOP jsou sekundárně i rodiče dítěte umístěného v ZDVOP či jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení s rodinou dítěte spolupracuje, poskytuje jim pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.

Umístění dítěte
Do tohoto zařízení je dítě umísťováno:

  • na základě rozhodnutí soudu (předběžné opatření),
  • na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a souhlasu rodiče nebo jiné odpovědné osoby,
  • na základě žádostsi dítěte samotného.

Kontakty:
Mgr. Barbora Večeřová
– sociální pracovník
Tel.: 733 164 368, barbora.vecerova@ddjanovice.cz

Bc. Jana Velčovská – sociální pracovník
Tel.: 733 164 367  jana.velcovska@ddjanovice.czPOVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

F.S.C bezpečnostní poradenství a.s.

IČ: 
Sídlo: 
E-mail:
Odpovědní osoba:
Tel.:

 

25884646
Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
poverenecMSK@fsc-ov.cz
Mgr. Petr Heider, MBA
731 266 417